Privacy statement

Jobeteer Consultancy B.V. verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we die gebruiken. Dit geldt voor persoonsgegevens die verzameld zijn bij de betrokkene evenals als voor persoonsgegevens die via derden zijn ontvangen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Jobeteer Consultancy B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73574244, gevestigd aan het Rivium Quadrant 163, 2909 LC Capelle aan den IJssel, bereikbaar op telefoonnummer 010 254 3292 en per mail op info@jobeteer.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Jobeteer Consultancy B.V.  heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Jobeteer Consultancy B.V. verwerkt de volgende gegevens, voor de volgende doeleinden:

Behandelen van aanvragen
Om aanvragen (telefonisch, per mail of via de website) te kunnen behandelen worden de volgende gegevens verwerkt: naam, functie, email, telefoonnummer.

Werving en selectie
Bij werving en selectie worden sollicitatiebrieven, diploma’s en CV’s verwerkt. Dit kan voor een aantal functies verder worden aangevuld met een assessment en verklaring omtrent gedrag.

Verbeteren van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening te verbeteren maken we op onze website gebruik van analytische cookies die ons inzage geven in hoe deze gebruikt wordt.

Rechtsgronden
Jobeteer Consultancy B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er gesolliciteerd wordt op een functie, of als de kandidaat instemt met het verstrekken van zijn gegevens aan een opdrachtgever. Verder verwerkt Jobeteer Consultancy B.V.  persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer urenregistraties en verzuimregistraties worden verwerkt en gedeeld met de klant.

Ontvangers
Jobeteer Consultancy B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die een rol spelen in het uitvoeren van (arbeids)overeenkomsten zoals salarisverwerkers of pensioenfondsen.  

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Jobeteer Consultancy B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen
Jobeteer Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in deze privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

  • Indien u klant of medewerker bent (geweest) bij Jobeteer, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde (arbeids)overeenkomst;
  • Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 1 jaar tenzij u eerder een verzoek doet om de gegevens te verwijderen;
  • Als u als kandidaat hebt gesolliciteerd voor een functie maar niet in dienst bent gekomen bewaren we uw gegevens 1 jaar. Na dit jaar wordt telefonisch contact opgenomen of we uw gegevens nog weer een jaar mogen bewaren.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij Jobeteer Consultancy B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Jobeteer Consultancy B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via amber@jobeteer.nl

Als u meent dat Jobeteer Consultancy B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij Jobeteer Consultancy B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Jobeteer Consultancy B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Jobeteer Consultancy B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, dd. 30 maart 2020

Scroll naar boven